loading
Dobrý den, vítejte na stránkách společnosti
Agrofarma Týnec s.r.o.
O nás

AGROFARMA TÝNEC s.r.o. soustředí svoji činnost do několika odvětví. Zabývá se především zemědělstvím (rostlinnou výrobou) kde se zaměřuje na pěstování pšenice, řepky, kukuřice a cukrové řepy.

V roce 2011 byl spuštěn provoz bioplynové stanice, která představuje unikátní lokální zdroj elektrické a tepelné energie.

Od roku 2013 disponuje naše společnost skladovací kapacitou posklizňové linky, která slouží k uskladnění vlastních vypěstovaných plodin, ale také k pronájmu skladovacích prostor.

Dále je zde provozována drobná dřevovýroba.

Nejnovějším odvětvím je zpracování biologicky rozložitelného odpadu, k čemuž byla zřízena kompostárna.

Agrofarma Týnec s.r.o.
Naše společnost
img
img
img
img
informace & parametry
Výroba elektřiny
Základní informace
Činnost bioplynové stanice byla zahájena v březnu roku 2011. Disponuje elektrickým výkonem 889 kW. Využívá „know how“ německé firmy MT-ENERGIE.
Popis činnosti bioplynové stanice

Bioplynová stanice představuje unikátní lokální zdroj elektrické a tepelné energie. Jedná se o zařízení, ve kterém probíhají složité metabolické transformace energie především z cíleně pěstované fytomasy, kejdy, čistírenských kalů, ostatní biomasy a odpadů, atd.

Bioplynové stanice je možné z technologického hlediska dělit podle obsahu sušiny ve fermentoru. U míchatelného procesu (tzv. mokrá fermentace) je obsah sušiny jen 8-12 %. S vyšším obsahem výrazně rostou požadavky na konstrukci míchadel, vstupní energii a další náklady. Bioplynové stanice na bázi vsádkového systému (tzv. suchá fermentace) mají obsah sušiny až 30 %. V ČR jsou ale zastoupeny jen minimálně. Agrofarma Týnec s.r.o. využívá tzv.mokré fermentace.

Bioplynová stanice v Týnci je tvořena primárním fermentorem, dofermentorem a skladem digestátu, vše je zastřeženo plachtovými střechami s plynojemy. Kukuřičná siláž z vlastních zdrojů a cukrovarnické řízky z cukrovaru (Tereos TTD) jsou v půlhodinových cyklech dávkovány stacionárním krmícím vozem. Celý systém a veškeré procesy jsou automaticky řízeny počítačem z technické místnosti. BPS funguje na principu mokré mezofylní (cca 42 °C) anaerobní digesce fytomasy. Ta je v určitých intervalech míchána a přečerpávána, aby se maximálně využilo jejího energetického potenciálu a nedocházelo k sedimentaci. Při přečerpávání dochází ke kontinuálnímu přesunu substrátu z fermentoru do dofermentoru a poté do koncového skladu. Zde je uskladněn fermentační zbytek (digestát), který je poté aplikován na pole jako hnojivo.

Vznikající bioplyn je produktem látkové výměny metanogenních bakterií, které rozkládají organickou hmotu. Anaerobní fermentace organické hmoty je velmi složitý biochemický proces, který se skládá z mnoha dílčích 0 na sebe navazujících fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických procesů, na kterých se podílí několik základních skupin anaerobních mikroorganismů. Produkt jedné skupiny mikroorganismů je obvykle substrátem skupiny druhé, proto výpadek jedné skupiny způsobuje poruchy v celém systému. Jednotlivé fáze anaerobní digesce (hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze, metanogenze) probíhají s odlišnou kinetickou rychlostí. Metanogenní fáze probíhá přibližně pětkrát pomaleji než předcházející tři fáze. V bioplynové stanici, kde se uplatňuje kontinuální plnění organickou hmotou, probíhají všechny čtyři fáze simultánně. Při dosažení stádia tzv. stabilizované metanogeneze jde vlastně o dlouhodobě udržovanou rovnováhu mezi jednotlivými fázemi fermentace.

Primárním produktem anaerobní fermentace organické hmoty je bioplyn (50-52 % metan, 47-49 % oxid uhličitý, <1% kyslík, <200 ppm sirovodík, aj.). Bioplyn je jímán a plynovodním potrubím veden do kogenerační jednotky, kde je spalován v pístovém motoru. Mechanická energie motoru je v generátoru přeměněna na energii elektrickou. Ta je prodávána do sítě. Využití bioplynu je v ČR účelně podporováno systémem stanovených výkupních cen nebo systémem tzv. zelených bonusů (viz. Energetický regulační úřad).

Fotogalerie
informace & technologický postup
Sušení a skladování obilnin
Poskytované služby

Sušení, čištění a skladování.

Základní informace

Účelem stavby posklizňové linky bylo vybudování kvalitních skladovacích kapacit pro dlouhodobé skladování a ošetření zrnin.

Naším záměrem bylo získání nových skladovacích prostor s důrazem na technické vybavení, tj. bezpečné skladování potravinářských surovin se zamezením výskytu škůdců a rozvoje patogenů tak, jak to doporučuje norma ISO EN 22 000.

V červenci 2013 byl zahájen zkušební provoz posklizňové linky a v prosinci proběhla kolaudace a následné zanesení stavby do majetku podniku. Vystavěno bylo 8 sil.

V roce 2015 proběhlo rozšíření výstavby a navýšení kapacity o další dvě sila.

Další rozšíření proběhlo v roce 2016 a přistavěna byla 3 sila.

Celková kapacita po dokončení posledního rozšíření je 20 000t.

Popis posklizňové linky

Bylo vybudováno 8 ocelových montovaných sil vyráběných firmou Grain Systems Inc. z USA (dále jen GSI), o průměru 12,8 m, výšce válcové části 11,20 m a celkové výšce 14,59 m s kapacitou každého sila 1 526 m3. Kapacita sil (S1, S2, S5, S6) sloužících k uskladnění řepky bude 4 x 1 035 t při objemové hmotnosti 640 kg/m3. Kapacita sil (S3, S4, S7, S8) sloužících k uskladnění pšenice bude 4 x 1 261 t při objemové hmotnosti 780 kg/m3. Celková skladovací kapacita nově vybudovaných sil bude 12 208 m3, 5 044 t pšenice a 4 140 t řepky.

Pro sušárnu obilí od výrobce PETKUS byl vybudován vyrovnávací zásobník od výrobce GSI s kuželovým dnem. Tento vyrovnávací zásobník má průměr 6,4 m, celkovou výšku 14,33 m při výšce výpadu ze zásobníku 1,5 m a skladovací kapacitu 310 m3, tj. 256 t pšenice při objemové hmotnosti 780 kg/m3, popř. 210 t řepky při objemové hmotnosti 640 kg/m3.

Celková kapacita 2 ks expedičních zásobníků (vyráběné firmou Granulex Libochovice) je 128 m3, tj. 100 t pšenice při objemové hmotnosti 780 kg/m3.

Do linky byla umístěna předčistička/čistička zrnin výrobce Bühler. Dále byla do technologie umístěna sušárna obilí výrobce PETKUS.

Topným mediem pro sušárnu bude kombinace elektrického ohřevu a ohřevu s využitím odpadního tepla z bioplynové stanice.

Dopravní cesty tvoří 2 oběžné řetězové dopravníky – zrnové pumpy (tzv. grain pumpy) od výrobce GSI z USA, dále žlabové řetězové dopravníky (tzv. redlery), korečkové elevátory firmy Hauser CZ, s.r.o. a šnekový dopravník firmy Taurus.

Každé ze sil je doplněno vloženou nosnou provzdušňovanou podlahou a axiálním středotlakým ventilátorem. Plášť sila je opatřen vnějším žebříkem, spodními vstupními a revizními dveřmi a je vyztužen 28 svislými nosníky. Silo je doplněno vloženou nosnou provzdušňovací podlahou, a to pro sila (S1-S2) a (S5-S6) podlahou řepkovou, pro sila (S3-S4) a (S7-S8) podlahou pšeničnou. Stabilita při namáhání větrem je do rychlosti větru 33,9 m/s trvale a 48,9 m/s v nárazech. Střecha sil je opatřena ventilačními otvory, střešním inspekčním a vlezovým otvorem, závěsy pro siloteploměry a snímače zaplnění, schodištěm se zábradlím, vrcholovým ochozem a odtahovým ventilátorem. Výpočtové zatížení střechy sněhem je 143 kg/m2. Dodatečné zatížení vrcholu střechy je 45 kN.

Vlastní hmotnost každého sila GSI typ s pšeničnou podlahou je dle údajů výrobce 14,350 t. Vlastní hmotnost každého sila GSI s řepkovou podlahou je dle údajů výrobce 14,450 t.

Součástí je posklizňové linky je vážní systém doplněný sondou Heron 3000, ta odebírá vzorky ze zrnin, které mají být uskladněny v silech. Vzorek je dopraven do budovy velína, kde je v laboratoři podroben rozboru kvality.

Technologický postup

Naskladění
Dopravní prostředek s nákladem zemědělských komodit (obilniny nebo olejniny) určených k uskladnění je v první řadě zvážen. Poté se přesune pod pneumatický vzorkovač (sonda Heron 3000), který odebere vzorek komodity. Odebraný vzorek putuje do laboratoře, kde se provede kvalitativní rozbor (vlhkost, obsah dusíkatých látek, objemová hmotnost, číslo poklesu a tzv. Zelenyho test). Na základě vyhodnocení těchto parametrů jsou komodity rozděleny do skladovacích prostor posklizňové linky.

Přesun komodit
Další etapou naskladnění je přesun komodit do dvou příjmových košů. Odtud jsou dopravníky (elevátory a redlery) transportovány k čističce, kde se oddělí hrubé nečistoty a malá nekvalitní zrna. V případě, kdy mají komodity správnou vlhkost, mohou být po vyčištění přímo umístěny do sil k uskladnění. V opačném případě jsou komodity přesměrovány do sušárny přes akumulační zásobník, kde jsou dosušeny na požadovanou vlhkost a poté uskladněny.

V průběhu dlouhodobého skladování v silech posklizňové linky má obsluha možnost obsah sil přesýpat. Tento úkon je důležitý, aby se předešlo ztrátě sypkého stavu obilnin a olejnin. Kolem jednotlivých sil jsou umístěny ventilátory, které obsah chladí na teplotu pod 10°C. Zvolená teplota zabraňuje vzniku plísní a přítomnosti škůdců.

Vyskladnění
Tento úkon probíhá pomocí stejných cest jako u naskladnění (pomocí redlerů a elevátorů). Vyskladňované komodity je možné znovu čistit. Pokud čištění není nutné, jsou komodity přesypány přímo do expedičních pojezdových zásobníků s tenzometrickými vahami.

Fotogalerie
nabídka & ceník
Dřevařská výroba
Nabídka
Stavební řezivo
 • Trámy
 • Fošny
 • Prkna
 • Střešní latě
Palivové dřevo
 • Štípaná směs tvrdého dřeva
 • Dub, Buk, Bříza
 • Prostorový metr sypaný
Doplňkový prodej
 • Krajinky
 • Piliny
Plotovky
Pořez vlastního řeziva
Další služby

Hoblování

Doprava
Zakoupený materiál jsme připraveni dopravit na místo určení.

Ceník

Ceník dřevařské výroby je dostupný na vyžádání.

Fotogalerie
informace & provozní doba
Kompostárna
Základní informace

V roce 2015 byla uvedena do provozu Kompostárna Agrofarma Týnec s.r.o. Jedná se o zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu s kapacitou 2 000 t odpadu ročně.

Otevírací doba kompostárny

V letním období - od 1. dubna do 30. listopadu:

Pondělí, středa a pátek, v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Sobota od 8:00 hod. do 15:00 hod.

V zimním období - od 1.prosince do 31.března:

Pondělí, v pracovní dny od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Fotogalerie
Bioplynová stanice
Vyrobená elektřina
tento měsíc
0
MWh
tento rok
0
MWh
minulý rok
0
MWh
celkem
0
GWh
* data jsou pouze orientační (celkem od 06/2011)
AGROFARMA TÝNEC s.r.o.
Naši partneři
AGROFARMA TÝNEC s.r.o.
Podporujeme
 • Letní stanový tábor „PLAMEN“
 • Pionýr, z.s. – PS „Klub dětí“ Dobrovice
 • Ochotnický spolek Dobrovít
 • TJ Žerčice
 • SK Lukostřelba – Libichov, z.s.

2016 © AGROFARMA TÝNEC s.r.o. | web Martin Kremer